TG Promotions, het organisatiebureau voor jaarmarkten en braderieën

Komende markten 2017

 

 


Iedere Zondag 
Expohallen
Westerbroek

10.00 - 17.00


Iedere Zondag 
Expohallen
Westerbroek

10.00 - 17.00


Iedere Zondag 
Expohallen 
Westerbroek

10.00 - 17.00


Iedere zondag
Expohallen
Westerbroek

10.00 - 17.00


Iedere Zondag
Expohallen
Westerbroek

10.00 - 17.00Al deze markten zijn via één van de agenda's te boeken.

TG's Handelsvoorwaarden 2015

 

 1. Al onze braderieën worden georganiseerd onder voorbehoud van het verkrijgen van een vergunning. Indien er geen vergunning wordt verleend, heeft u geen rechten meer op een staanplaats.TG is niet aansprakelijk voor de eventuele schade als gevolg van annulering.
 2. Als u op een braderie wilt staan, moet u ingeschreven staan bij de k.v.k (kamer van koophandel) en in het bezit zijn van een eigen WA  verzekering.
 3. Als deelnemer bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen. Deelnemers die werken met open vuur, dienen een gekeurde brandblusser bij zich te hebben op locatie.
 4. De aanwijzingen van het team TG of assistenten, functionarissen van de politie, gemeentelijke toezichthouders en/of brandweer dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd.
 5. TG is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende kramen, komen voor risico van de deelnemer zelf.
 6. De deelnemer kan gebruik maken van een huurkraam, welke TG ter beschikking stelt. Iedere aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de kramen is voor de gebruiker vanaf het moment ingebruikname tot het moment van het verlaten van het marktterrein. Indien de weersomstandigheden van dien aard zijn, dat een kraam gevaar kan opleveren, is de deelnemer verplicht om het zeil op te rollen en op de kraam te leggen.
 7. TG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden, of tegenvallende bezoekersaantallen.
 8. TG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het niet verkrijgen van een stroomaansluiting. Iedere deelnemer dient te zorgen voor goede, onbeschadigde kabels met voldoende draaddiameter, om het gevraagde vermogen door te kunnen laten. Kabelhaspels dienen altijd volledig afgerold te zijn. Als deelnemer dient u een haspel te hebben van minimaal 50 meter. Voor stroom gebruik worden kosten in rekening gebracht.
 9. Het is strafbaar om namens de wet, namaak artikelen te verkopen op de markt. Tevens is de organisatie hier verantwoordelijk voor, zodra wij ontdekken dat dit het geval is, wordt u verzocht de markt te verlaten en uw staangeld/kraamhuur aan ons te betalen.
 10.  Alle inschrijvingen moeten schriftelijk aangevraagd worden via onze website. Ten aller tijden is een schriftelijke aanvraag nodig, ook een dag voor aanvang van de markt.
 11.  Op uw inschrijving dient u een duidelijke omschrijving te geven wat u op de aangevraagde markt verkoopt. Een niet beschreven, toegewezen branche, moet u, indien nodig, verwijderen van uw kraam.
 12.  Bij boekingen ontvangt u binnen 14 dagen een bevestiging per mail. Neem altijd deze bevestiging mee naar de markt. Tevens geldt dit ook voor u betalingsbewijs. Kunt u dit niet tonen, hebben wij het recht om u de weigeren op de markt. Heeft u geen bericht binnen 14 dagen, dan kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact met ons opnemen. (0522-474629)
 13.   Annuleringen dient u ten alle tijden schriftelijk/per mail aan ons door te geven. Alleen telefonisch is niet geldig. 2 dagen voor de markt zullen wij het gehele staangeld in rekening brengen, hier zijn beslist geen uitzonderingen voor. Annuleringen buiten de 2 dagen brengen wij €10.00 exclusief btw. in rekening, ook hiervoor zijn geen uitzonderingen. Indien er geen betaling plaats vind, zijn wij genoodzaakt om onze vordering over te dragen aan KasKo en u daarbij aansprakelijk te stellen voor de daaruit voortvloeiende kosten.
 14.  Telefonische afspraken zijn alleen niet voldoende. Alle afspraken die er gemaakt worden met TG moet ook schriftelijk of per mail vast worden gelegd.
 15.  Iedereen dient na toewijzing een borg betaling te voldoen. Dit is een betaling voor één markt van een kalender jaar. Deze borg zal worden verrekend met uw laatst geboekte markt. U staat dan uw laatst geboekte markt voor uw borg. Voor de markten van Appelscha is een andere regeling van maximaal €150.00 borg. Bij het niet nakomen van de voorwaarden hebben wij het recht om uw borg te verrekenen.
 16.  U dient minimaal 1 uur van te voren aanwezig te zijn voor aanvang van de markt, maximaal 2 uur. Wanneer wij geen schriftelijke annulering hebben ontvangen, blijven de kosten voor de markt staan.
 17.  Deelnemers hebben op geen enkele mogelijkheid inspraak op een kraam en of plaats. Ruilen onderling van plaats is niet toegestaan.
 18.  Alleenrecht kan niet worden verleend.
 19.  TG heeft haar recht de bevestiging te ontbinden, na het ontstaan van een geschil.
 20.  Na afloop van de markt dient u zelf uw afval op te ruimen. TG heeft het recht om een naheffing te sturen van maximaal €10.00 voor het opruimen van uw afval.
 21.  Op onze markten wordt apart een bijdrage braderie berekend, dit wordt aangegeven op de website. U dient deze bijdrage altijd contant te voldoen per markt.
 22.  U gaat akkoord met de bovenvermelde voorwaarden door deelname aan één of meerdere van de geboekte braderieën en/of betaling van de genoemde borg.
 23.  TG heeft het recht om zonder gerechtelijke tussenkost de overeenkomst tussentijds te beëindigen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakomen van onze overeenkomst.

Copyright © 2008 - 2015. All Rights Reserved.